V souladu s na┼Öízením EU 2016/679 (GDPR) ohledn─Ť ochrany osobních údaj┼» upozor┼łujeme, ┼że na akcích je po┼Öizován fotografický p┼Öípadn─Ť video záznam pro ú─Źely prezentace a archivace. Dle uvedeného na┼Öízení m┼»┼żete po┼żádat v od┼»vodn─Ťných p┼Öípadech o výmaz p┼Öíslušného záznamu.

Název organizace:

Základní um─Ťlecká škola, Praha 10, Olešská 2295
 

I─î: 61 38 54 33
 

Hlavní sídlo školy

Základní um─Ťlecká škola, Praha 10 - Strašnice,
Olešská 2295/16, PS─î 100 00

Kontakty:

Pobo─Źka

U Nových Vil 1058/3, Praha 10

Vedení školy

┼śeditel Alexandr Béza
Zástupce ┼Öeditele Martin Houserek


Ôľ║Vyu─Źující zde

Pov─Ť┼Öenec GDPR: Ing. Petr Nacher tel. 603 282 622

PROHLÁŠENÍ O P┼śÍSTUPNOSTI Základní um─Ťlecká škola, Praha 10, Olešská 2295, I─îO: 61 38 54 33 se zavazuje k zp┼Öístupn─Ťní své webové stránky v souladu se zákonem ─Ź. 99/2019 Sb., o p┼Öístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o zm─Ťn─Ť zákona ─Ź. 365/2000 Sb., o informa─Źních systémech ve┼Öejné správy a o zm─Ťn─Ť n─Ťkterých dalších zákon┼», ve zn─Ťní pozd─Ťjších p┼Öedpis┼». Toto prohlášení o p┼Öístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zus-oleska.cz. Stav souladu Tato webová stránka je pln─Ť v souladu s výše uvedenými zákony. Vypracování tohoto prohlášení o p┼Öístupnosti Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.1.2020.

 

Ochrana oznamovatelů

Oznámení dle § 2 výše uvedeného zákona lze podat prost┼Öednictvím vnit┼Öního oznamovacího systému písemn─Ť, ústn─Ť, resp. na ┼żádost osobn─Ť p┼Öíslušné osob─Ť.

P┼Öíslušnou osobou je:

Jméno a p┼Öíjmení:                   Ing. Petr Nacher

Telefon:                                  +420 603 282 622

e-mail:                                    171zus@petersoft.cz

listovní zásilkou na adresu:    Vyso─Źanská 567/51, 190 00  Praha 9

(obálku nutno ozna─Źit: „NEOTVÍRAT, P┼śÍSLUŠNÁ OSOBA“)

osobn─Ť po telefonické domluv─Ť s p┼Öíslušnou osobou (v tomto p┼Öípad─Ť je p┼Öíslušná osoba povinna p┼Öijmout oznámení v p┼Öim─Ť┼Öené lh┼»t─Ť, nejdéle do 14 dn┼» ode dne, kdy o to oznamovatel po┼żádá).

Oznámení dle § 2 výše uvedeného zákona lze podat také Ministerstvu spravedlnosti ─îR prost┼Öednictvím tzv. externího oznamovacího systému: Chci podat oznámení – ve┼Öejnost – Oznamovatel (justice.cz)